KONTAKTA 112

Vi alla medveten om händelserna i Uppsala som är verkligen sorligt och skrämmande. I sådana tider skulle man medverkande genom att uppmärksamma, om man upptäker något misstänksam skullen i direkt kontakta polisen 112.

MEDDELANDE FRÅN FREDERICA BREMERSKOLAN

Samuel Öberg, rektor på Frederica Bremerskolan, skrev till oss att det på kvällar och helger samlas många yngre och äldre ungdomar på Fredrika Bremerskolans skolgård och på skolans tak.

Här är kontaktuppgifter som du kan kontakta om du märker något ovanligt utan skoltid.

  • Om det förekommer ordningsstörning på eller runt Fredrika Bremerskolan kontakta:  Avarn security på telefonnummer: 010 222 24 41. Du kan vara anonym.
  • Om det förekommer allvarligare ordningsstörning på eller runt Fredrika Bremerskolan kontakta:  Polisen på 114 14 eller om det är akut 112.
  • Kommunen kommer att sätta upp övervakningskameror som är påslagna på kvällar och helger.

KALLAS TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2023

K A L L E L S E

Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Vivalla till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Torsdagen den 15 juni 2023, kl. 18:00
Plats: Kvarterslokalen, Wivalliusgatan 17

DAGORDNING:
a)    Stämmans öppnande
b)    Fastställande av röstlängd
c)    Val av stämmoordförande
d)    Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
e)    Val av en person som jämte ordföranden ska justera protokollet
f)     Val av rösträknare
g)    Fråga om stämma blivit i stadgeenlig ordning utlyst
h)    Framläggande av styrelsens årsredovisning
i)     Framläggande av revisorernas berättelse
j)     Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
k)    Beslut om resultatdisposition
l)     Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
m)  Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
n)   Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning
o)   Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande
p)   Val av styrelseledamöter och suppleanter
q)   Val av revisorer och revisorssuppleanter
r)   Val av valberedning
s)   Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen
1. Inga motioner har inkommit
t)   Stämmans avslutande

Årsredovisningen för 2022 finns på föreningens hemsida https://brfvivalla.se
Kontakta Bernt på tel: 073-183 35 44 om du vill ha ett fysiskt exemplar.

Här kan ni hitta vår årsredovisning för 2022. ((klick här))

Här finns kallesen i pdf förmat. ((klick här))

Välkommen
Styrelsen