KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

ÅRSSTÄMMA

K A L L E L S E

Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Vivalla till
ordinarie föreningsstämma.

Tid: Torsdagen den 13 juni 2024, kl. 18:00
Plats: Kvarterslokalen, Wivalliusgatan 17

DAGORDNING:
a) Stämmans öppnande
b) Fastställande av röstlängd
c) Val av stämmoordförande
d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
e) Val av en person som jämte ordföranden ska justera protokollet
f) Val av rösträknare
g) Fråga om stämma blivit i stadgeenlig ordning utlyst
h) Framläggande av styrelsens årsredovisning
i) Framläggande av revisorernas berättelse
j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
k) Beslut om resultatdisposition
l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning
o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande
p) Val av styrelseledamöter och suppleanter
q) Val av revisorer och revisorssuppleanter
r) Val av valberedning
s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen.
1. Proposition från styrelsen angående byte av låssystem, se bilaga.
t) Stämmans avslutande

Årsredovisningen för 2023 finns på föreningens hemsida https://brfvivalla.se
Kontakta Bernt på tel: 073-183 35 44 om du vill ha ett fysiskt exemplar.

Här hittar ni föreårets stämmans Årsstämmans protokoll 2023-06-15       Ladda ner

VÄLKOMNA!
Styrelsen

VIKTIG INFORMATION TILL SAMTLIGA BOENDE

Viktig information till samtliga boende i Brf Vivalla

Lördagen den 24/2 brann det i ett av våra trapphus. Ingen kom till skada men hela trapphuset måste saneras. Som tur var fanns det inte så mycket brandfarligt material så branden kunde inte sprida sig. Hoppas ni nu förstår varför vi går brandronder och ber er alla att inte förvara saker i trapphusen. Ser ni att det står saker i trapphuset så kontakta oss i styrelsen så tar vi hand om det eller ännu bättre, ta det direkt med er granne.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

CYKELRENSNING

Det är nu dags att rensa bland cykelställ och förråd för att få bort gamla och övergivna cyklar som bara står och tar plats. För att Din cykel inte ska forslas bort ska Du senast söndag den 18 februari (18/02-2024) plocka bort lappen/markeringen från cykeln.

Cyklarna kommer lappas under v5 (4/2)

Cyklar som fortfarande är lappade efter den 18/2 kommer rensas bort.

Behålla cyklarna hos vaktmästaren i tre månader sedan skickar till återvinningen. Om ni undrar något angående cykelrensningen kan ni kontakta Alen på telefon nummer: 076-48 88 32

Med vänliga hälsningar/ Styrelsen

NY TV/BREDBAND AVTAL

Styrelsen har skrivit på ett ny grupavtal för TV och bredband som skall gälla från och med augosti 2024 som skulle kosta 195 kr inkl moms.

Med nya avtallet alla medlenar på brf vivalla för följande tjäsnter:
Bredband: 500/500 Mbit/s
TV: Vi har behålt som nu varande 8 favoriter.

STÄNG FÖRRÅD , SOPRUM OCHENTRÉDÖRREN

På grund av har haft många inbrott i områden och grannfastighet är viktig att kontrollera att porten går i lås kvällar och nätter, så att obehöriga inte kommer in i trapphuset och förråd. Samt kontrollera att soprums dörrar är stängda efter användning specielt gruvsoprumet som har som lägenheternas lås som måsteman rycka upp handtaget och sedan låsar man med nykel. den låser inte automatiskt.

KONTAKTA 112

Vi alla medveten om händelserna i Uppsala som är verkligen sorligt och skrämmande. I sådana tider skulle man medverkande genom att uppmärksamma, om man upptäker något misstänksam skullen i direkt kontakta polisen 112.