Alla inlägg av Brf Vivalla

MISSANVÄNDNING AV TVÄTTSTUGOR

Tvättstugan får endast nyttjas av boende i föreningen. De som lånarut sina bokningscylinder till andra som inte bor i vår bostadsförening, riskerar att bli av med Bokningscylinder. Det innebär att den personen kan ite använda bostadsförenings tvättstoger längre.

Samt de boende som inte köpt bokningscylinder får inte att använda tvättstugan, De boende som vill använda tvätt sukan kan kontakta styrelesn för att köpa bokningscylinder.
Utöver detta styrelsen tar andra åtgärder för att stoppa missanvändningen av tvättstugorna.

BRF Vivalla
Styrelsen

ETT MEDDELANDE FRÅN FREDERICA BREMERSKOLAN TILL VÅRA FÖRENINGSMEDLEMMAR

Samuel Öberg, rektor på Frederica Bremerskolan, skrev till oss att det på kvällar och helger samlas många yngre och äldre ungdomar på Fredrika Bremerskolans skolgård och på skolans tak.

Här är kontaktuppgifter som du kan kontakta om du märker något ovanligt utan skoltid.

  • Om det förekommer ordningsstörning på eller runt Fredrika Bremerskolan kontakta:  Avarn security på telefonnummer: 010 222 24 41. Du kan vara anonym.
  • Om det förekommer allvarligare ordningsstörning på eller runt Fredrika Bremerskolan kontakta:  Polisen på 114 14 eller om det är akut 112.
  • Kommunen kommer att sätta upp övervakningskameror som är påslagna på kvällar och helger.

TRIVSELREGLER

TA HÄNSYN TILL GRANNARNA
Tänk på att du har grannar omkring dig. Skruva ner volymen och borra inte i väggarna vid tidpunkter då grannarna kan bli störda. Detta är extra viktigt mellan 22- 07.


TRAPPHUS OCH ENTREER
Ställ inte cyklar och barnvagnar i trappen med tanke på framkomligheten vid olycksfall, brand och städning. Ställ cykeln i cykelstället eller i cykelkällaren.


BILAR
Tänk på att det finns barn i området! Bilar får endast köra in på gården för i och urlastning.


PARABOL, MARKISER, BALKONG
Det är ej tillåtet att montera parabol eller antenn på fastighetens fasad eller balkong. För montering av markis kontakta styrelsen i föreningen. Det är förbjudet att skaka och piska mattor och sängkläder från balkongen. Det är heller inte tillåtet att grilla på balkongen p.g.a. os och brandrisk.


FEL I LÄGENHETEN
Anmäl genast fel i lägenheten! Kontrollera te x regelbundet så att elementen, diskmaskin eller tvättmaskin, och kranar inte läcker.


OHYRA
Skulle du få problem med t.ex. mjöl­ baggar eller pälsänger, kontakta oss omedelbart.


HUSDJUR
Om du har husdjur får de inte springa lösa i området eller i trapphus. Du måste även se till att de inte förorenar i eller runt fastigheterna. Det är särskilt viktigt runt barnens lekplatser. Använd alltid avföringspåse.


FÅGLAR
Du får tyvärr inte mata fåglar från balkongen eller på marken runt husen. Det drar till sig möss och råttor.


VATTEN
Spola inte ut stora mängder vatten och tappa inte upp badvatten nattetid. Natur­ ligtvis vet du också att man inte får spola ner något annat än toalettpapper i wc­ stolen.


FÖRROD
Förvara inte värdefulla saker eller brandfarligt material i ditt förråd. Kontrollera förrådet med jämna mellanrum.


SOPOR OCH SKRÄP
Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en kort stund. Kartonger kastas i grovsoprum. Följ i övrigt de rutiner som finns i föreningen vad gäller sopsortering
m.m. Skräpa inte ner och var rädd om planteringar och annan gemensam utrustning. Detta gäller för stor såväl som för liten.


 

KALLAS TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2023

K A L L E L S E

Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Vivalla till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Torsdagen den 15 juni 2023, kl. 18:00
Plats: Kvarterslokalen, Wivalliusgatan 17

DAGORDNING:
a)    Stämmans öppnande
b)    Fastställande av röstlängd
c)    Val av stämmoordförande
d)    Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
e)    Val av en person som jämte ordföranden ska justera protokollet
f)     Val av rösträknare
g)    Fråga om stämma blivit i stadgeenlig ordning utlyst
h)    Framläggande av styrelsens årsredovisning
i)     Framläggande av revisorernas berättelse
j)     Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
k)    Beslut om resultatdisposition
l)     Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
m)  Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
n)   Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning
o)   Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande
p)   Val av styrelseledamöter och suppleanter
q)   Val av revisorer och revisorssuppleanter
r)   Val av valberedning
s)   Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen
1. Inga motioner har inkommit
t)   Stämmans avslutande

Årsredovisningen för 2022 finns på föreningens hemsida https://brfvivalla.se
Kontakta Bernt på tel: 073-183 35 44 om du vill ha ett fysiskt exemplar.

Här kan ni hitta vår årsredovisning för 2022. ((klick här))

Här finns kallesen i pdf förmat. ((klick här))

Välkommen
Styrelsen