Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Vivalla. En trivsam och välskött förening i Nyby, Gamla Uppsala. Den här hemsidan är till för dig som är medlem i föreningen. Här kan du hitta aktuell information under “Aktuellt” och “Information“. Om du undrar över något, behöver hjälp eller har förslag så är du välkommen att kontakta oss i styrelsen. Dina tankar, idéer och synpunkter är viktiga för oss. Du hittar våra kontaktuppgifter under “Styrelsen“. Andra viktiga kontaktuppgifter finns under “Kontakt“. Allt gott!

Med vänlig hälsning Styrelsen


Senaste poster i Aktuellt, Information och Regler
Brf Vivalla25 maj, 2024ÅRSSTÄMMA K A L L E L S E Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Vivalla till ordinarie föreningsstämma. Tid: Torsdagen den 13 juni 2024, kl. 18:00 Plats: Kvarterslokalen, Wivalliusgatan 17 DAGORDNING: a) Stämmans öppnande b) Fastställande av röstlängd c) Val av stämmoordförande d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare e) Val av en person som jämte ordföranden ska justera protokollet f) Val av rösträknare g) Fråga om stämma blivit i stadgeenlig ordning utlyst h) Framläggande av styrelsens årsredovisning i) Framläggande av revisorernas berättelse j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning k) Beslut om resultatdisposition l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande p) Val av styrelseledamöter och suppleanter q) Val av revisorer och revisorssuppleanter r) Val av valberedning s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen. 1. Proposition från styrelsen angående byte av låssystem, se bilaga. t) Stämmans avslutande Årsredovisningen för 2023 finns på föreningens hemsida https://brfvivalla.se Kontakta Bernt på tel: 073-183 35 44 om du vill ha ett fysiskt exemplar. Här hittar ni föreårets stämmans Årsstämmans protokoll 2023-06-15       Ladda ner VÄLKOMNA! Styrelsen [...] Läs mer …
Brf Vivalla6 december, 2023Styrelsen vill passa på att önska alla en riktigt God Jul & Gott nytt år, alla nyinflyttade vill vi även välkomna till vår förening och hoppas att ni kommer att trivas i vårt lugna fina område. Önskar ni en rundvandring för att göra er bättre bekant med kvarteret och vad vi kan erbjuda i vår förening är ni välkommen att kontakta någon i styrelsen eller yterligare kontakter. Ring alltid Jacobus eller någon i styrelsen först vid problem. På vardagar är det bäst att höra av sig till Bernt på dagtid eftersom Christer jobbar heltid och har begränsad tid att svara. Helg och kväll funkar det att söka oss båda. Mail och sms är att välkomna för att ha ett sätt att spara vad som gjorts. Viktigt meddelande: Angående stamrenoveringen så är den i full gång. Allt löper på bra. Information kommer löpande att läggas ut på hemsidan. Avgiftshöjningar som börjar gälla från årsskiftet är: Årsavgifter +7%. Kabel-tv/bredband 236:-/mån. Höjning med 116:-/mån IMD-tariff för varmvatten 6,13kr exkl moms/kbm. Höjning med 6,46kr exkl moms/kbm. IMD-tariff för varmvatten: 86,13 kr exkl. moms/kbm (tidigare debitering 79,67 kr exkl. moms/kbm). OBS: Debitering av IMD-avgift sker dock tre månader i efterskott, så den ändringen kommer medlemmarna inte se på sina avier förrän i april. Visste ni att: Hemmagjorda namnlappar får ej sättas på postfacken. Beställ hos Riksbyggen 018-18 97 10. “Ingen reklam” lapp finns att hämta hos vaktmästaren. Om inte fastighetsskötaren hinner skotta på en gång, får man gärna skotta själv framför entréerna, snöskyfflar, sopkvastar och sandhinkar finns i de gamla soprummen vid entrén i låghusen, och i höghusen i barnvagnsrummen. Eftersom snöskottning är mycket dyrt utanför ordinarie arbetstid kommer viss skottning behöva skötas av Er boende framför just dörrarna på helgen och kvällar. 5 cm snötäcke i gångarna framför entrédörrarna sköts av medlemmarna själva kvällstid samt helger. Snöskottning, ca 1 meter, framför garagedörrarna görs av medlemmarna själva. Även p-platserna skall medlemmarna själva skotta, detta enligt avtalet. Fastighetsskötaren plogar p-platserna om det är tomt med bilar. Motorvärmarskåpen skall alltid vara låsta så att barn och obehöriga inte har tillträde. Motorvärmesladden får ej sitta kvar då den inte används. Rastning av husdjur görs utanför bostadsområdet! Sen är det lag på att alla hundar måste vara kopplade. Grovsopor får ej slängas bland vanliga sopor, vi har sopsortering. Viktigt att hålla ordning i soprummen! Detta bör du utföra regelbundet: Vi uppmanar alla att kontrollera batteriet till vattenlarmet som finns under diskbänken. Vid larm skall det kontrolleras om det är fuktproblem eller om det är batteriet som måste bytas. Kontrollera också att brandvarnarna fungerar. Filter till ventilationen under fönstren bör bytas 1 gång per år och finns att köpas hos vaktmästaren eller av någon i styrelsen. Filtren kostar 30:-/st Vi påminner om: Alla måste följa trivselreglerna! Speciellt vad som förvaras i trapphusen. Inget brandfarligt eller skrymmande får finnas där. Vid frågor kontakta Gerd eller Peter att det inte är tillåtet att mata fåglar på/från balkongerna och uteplatserna. att hålla rent och snyggt samt tvätta och städa enligt anvisningarna i tvättstugorna. Man får inte tvätta dunkuddar/täcken, ryamattor och andra tyger som avger mycket ludd utan avsedda tvättpåsar. Det har varit väldigt dåligt städat under året. Nu skärper vi oss!! att det endast är tillåtet att parkera inne på gårdarna i högst 13 minuter i samband med i- och urlastning. att det skall vara tyst mellan kl 23-07 och annars visa hänsyn till grannarna då ni spelar musik och har fest. att kasta julpapper och dylikt i grovsoprummet och att lämna granen som skall kastas utanför vaktmästaren. att inte fira in det nya året med smällare och fyrverkerier inne på området då det är totalförbjudet. Detta för att inte störa grannar, djur och för att undvika att raketerna hamnar på t.ex. balkonger. Det är en stor brandfara! kvarterslokalen är populär att hyra, tänk på att det är vår gemensamma lokal! Därför är det viktigt att ta ansvar och följa ordningsregler och städrutiner till nästa som bokat lokalen efter dig. parkering vid bommarna är inte tillåtet. rensa bort cyklar som inte används från cykelställen. att inga större bussar får stå på parkeringarna, endast på de speciella bussplatserna. Mindre skåpbilar är dock tillåtna. Vänliga hälsningar brf vivalla Styrelsen [...] Läs mer …