KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

ÅRSSTÄMMA

K A L L E L S E

Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Vivalla till
ordinarie föreningsstämma.

Tid: Torsdagen den 13 juni 2024, kl. 18:00
Plats: Kvarterslokalen, Wivalliusgatan 17

DAGORDNING:
a) Stämmans öppnande
b) Fastställande av röstlängd
c) Val av stämmoordförande
d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
e) Val av en person som jämte ordföranden ska justera protokollet
f) Val av rösträknare
g) Fråga om stämma blivit i stadgeenlig ordning utlyst
h) Framläggande av styrelsens årsredovisning
i) Framläggande av revisorernas berättelse
j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
k) Beslut om resultatdisposition
l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning
o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande
p) Val av styrelseledamöter och suppleanter
q) Val av revisorer och revisorssuppleanter
r) Val av valberedning
s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen.
1. Proposition från styrelsen angående byte av låssystem, se bilaga.
t) Stämmans avslutande

Årsredovisningen för 2023 finns på föreningens hemsida https://brfvivalla.se
Kontakta Bernt på tel: 073-183 35 44 om du vill ha ett fysiskt exemplar.

Här hittar ni föreårets stämmans Årsstämmans protokoll 2023-06-15       Ladda ner

VÄLKOMNA!
Styrelsen